اختلال شخصیت پارانوئید، شیوع و درمان

ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید الگوی بی­ اعتمادی و سوء ظن فراگیر به دیگران است.به طوریکه انگیزه ­های آنها به صورت بدخواهانه برداشت می­شود.