عوامل به وجود آورنده اضطراب امتحان

به طور کلی ، سه عامل در بروز اضطراب امتوحوان در دانوش آمووز مؤثرند: