غلبه بر کمال گرایی

هدف از غلبه بر کمال­گرایی دست برداشتن از معیارهای خود نیست، بلکه وابسته نبودن عزت نفس به تلاش و موفقیت است. بدین منظور با کمک روانشناس خود طبق مراحل زیر پیش بروید:

روش های کاهش و مقابله با اضطراب امتحان

پژوهشگران در چند دهه اخیر برای درمان اضطراب امتحان تحقیقات گسترده­ای انجام داده اند. ما در اینجا به روش هایی می­پردازیم که در دو دهه اخیر بیش تر مورد استفاده قرار گرفته و در درمان اختلال­های اضطرابی مؤثرتر بوده اند.

پنج پاسخ رایج دربرخوردباتعارض

پنج پاسخ رایج دربرخوردباتعارض 1➖پرخاشگری کلامی:عموما زمانی اتفاق می افتدکه زوجین مایوس وناامیدازرسیدن به توافق اندوبه میزان زیادی ناموثراست شامل توهین،ناسزا،خطاب کردن همسربااسامی زشت.. 2➖پرخاشگری جسمانی:رفتارمقابله ای ناموثر که موجب اسیب به قربانی یارابطه میشود مانند سیلی زدن،هل دادن،تنه زدن،پرتاب اشیا.. 3➖غرق شدگی هیجانی:شخص درهیجانات غرق میشود ونمیتواند شفاف فکرکندیاموثرحرف بزند هماننوموتورماشین که به خاطر […]