نگرانی چیست؟

  در تعریف درست نگرانی باید سه مؤلفۀ مهم را مدنظر قرار داد:  1- آینده­مداری،  2-  فاجعه­ سازی  و 3-  افکار کلامی