ویژگی زوج های خوشبخت

برخی از ویژگی هایی که زوجهای خوشبخت گنجینه رفتارهایشان دارند:

زوج های خوشبخت
زوج های خوشبخت
 • زوج های خوشبخت قادرند به وصف دقیق ویژگی های همسران خود بپردازند در واقع ءآنان روحیات یکدیگر را خوب می شناسند وبا توجه به روحیات هم زندگی ایده آل وسعادتمند دارند.
 • زن وشوهربه گفت و گو و مشورت منطقی با یکدیگر اعتقاد دارند واحساس مسوولیت می کنند. اگر سوء  تفاهمی بینشان بوجود آمدء آن را بدون این که کسی بفهمد حل می نمایند.
 • زن وشوهر به یکدیگر اعتماد دارند.
 • تا جایی که امکان داردء با هم هستند.
 • همدلیء همکاریء همفکری وهماهنگی دارند.
 • به سلیقه ها وعقاید یکدیگر آگاه بودهء به آن ها احترام می گذارند.
 • خواسته های طبیعی خود را بدو ن نگرانی یا خشونت ابراز می کنند.
 • به حریم یکدیگر احترام گذاشته و از حدود مشخص خود فراتر نمی روند.
 • نگران سلامت روحی وجسمی یکدیگر بوده واز هم مراقبت می کنند.
 • در  بیش تر اوقاتء لحظات خوشی را که با یکدیگر داشته اندمرور می کنند.دنبال خاطرات تلخ نیستند  و دوست دارندء همیشه در شادی ونشاط زندگی کنند.
 • هر کدام برای فامیل دیگریء اهمیت قائل شده با روی خوش از آنان پذیرائی می کنند.
 • از امور مالی یکدیگر خبر دارند و چیزی را از یکدیگر پنهان نمی کنند.
 • برای رشد یکدیگر ءتلاش کرده وزمینه ی پیشرفت هم را فراهم می کنند.
 • زن وشوهرء به رفتار هم ءعادلانه نگاه می کنند یعنیء هیچ کدامء خود را برتر از دیگری و در مقام قدرت نمی بینند.زورگویی و قدرت طلبی بین آنان حاکم نیست.
 • در کنار همء احساس امنیت و آرامش می کنند.
 • علاقهء عشقء محبتء صفا و یکدلی خود را در رفتار و گفتار به یکدیگر ابراز می کنند .
 • از یکدیگر انتقاد بی جا و توقع نامناسب ندارند.
 • اگر مشکلی پیش بیایدء به راه حل فکر می کنند وبه دنبال مقصر وگناهکار نمی گردند.
 • هر یک از طرفین ءپیوسته ءبه فکر خوشحال کردن و راضی نگه داشتن دیگری است .آنان یکدیگر را به خاطر رفع نیازهایشان نمی خواهند ءبلکه پیوسته در تلاشند تا خشنودی ورضایت همسر خود را فراهم نمایند.
 • بادرخواست های یکدیگر ءبرخورد مثبت ومنطقی دارند .
 • زن و شوهرء در کنار یکدیگر هستند نه رو در رو ورقیب هم.
 • زوج های خوشبخت وسعادتمند دارای شخصیت های متفاوت هستندء ولی یکدیگر را درک می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *