پنج پاسخ رایج دربرخوردباتعارض

پنج پاسخ رایج دربرخوردباتعارض 1➖پرخاشگری کلامی:عموما زمانی اتفاق می افتدکه زوجین مایوس وناامیدازرسیدن به توافق اندوبه میزان زیادی ناموثراست شامل توهین،ناسزا،خطاب کردن همسربااسامی زشت.. 2➖پرخاشگری جسمانی:رفتارمقابله ای ناموثر که موجب اسیب به قربانی یارابطه میشود مانند سیلی زدن،هل دادن،تنه زدن،پرتاب اشیا.. 3➖غرق شدگی هیجانی:شخص درهیجانات غرق میشود ونمیتواند شفاف فکرکندیاموثرحرف بزند هماننوموتورماشین که به خاطر […]