پنج پاسخ رایج دربرخوردباتعارض

پنج پاسخ رایج دربرخوردباتعارض
1➖پرخاشگری کلامی:عموما زمانی اتفاق می افتدکه زوجین مایوس وناامیدازرسیدن به توافق اندوبه میزان زیادی ناموثراست شامل توهین،ناسزا،خطاب کردن همسربااسامی زشت..
2➖پرخاشگری جسمانی:رفتارمقابله ای ناموثر که موجب اسیب به قربانی یارابطه میشود
مانند سیلی زدن،هل دادن،تنه زدن،پرتاب اشیا..
3➖غرق شدگی هیجانی:شخص درهیجانات غرق میشود ونمیتواند شفاف فکرکندیاموثرحرف بزند هماننوموتورماشین که به خاطر ورودزیادبنزین خفه شده وروشن نمیشود
مانند ترس،ناامیدی،خشم،اضطراب….
4➖اجتناب وکنارکشیدن:ازصحبت درباره مشکلات اجتناب میکند یاازطریق ترک محل یاتغیرموضوع ازتعارض دوری میکندکه دردراز مدت ناکارامداست
5➖استدلال کلامی:زوجین ازمهارتهای ارتباطی گفتن وشنیدن موثربرای حل تعارض استفاده میکنندهردوهمسرعقایدخودرابیان میکنند،قادربه مصالحه هستند،معمولا به یک راه حل توافقی دوجانبه میرسند.
رهنمودهای برای حل تعارض:
مودبانه رفتارکنید
➖ کنترل هیجانی داشته باشید
➖ درخواست کنیدنه مطالبه ➖ خواسته هایتان راصادقانه بیان کنید
➖ ازگوش دادن استفاده کنید
➖ برحال تمرکزکنید
➖ همدلی کنید
➖ صادقانه وروشن صحبت کنید
➖ دنبال راه حل های متعادل باشید تانیازهای هردوطرف براورده شود

کتاب زوج درمانی رفتاری
ترجمه دکترعارفی

2 thoughts on “پنج پاسخ رایج دربرخوردباتعارض

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *