همکاران

دکتر محمدرسول مفسری(موسس کلینیک)

دکتر سعید اسدنیا(مسئول فنی کلینیک)

دکتر علی عیسی زادگان (عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه)